Nowe badania gleb i gruntów


Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest podstawowym elementem pozwolenia zintegrowanego. U podstaw badania zanieczyszczenia gleby leży Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących wymiany informacji zgodnie z dyrektywą 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych, obejmujących gromadzenie danych, opracowywanie dokumentów referencyjnych BAT oraz zapewnienie ich jakości. Z działaniem każdej stacjonarnej jednostki technicznej mającej związek z działalnością wymienioną w załączniku Dyrektywy IPPC jest możliwość potencjalnego wpływu na emisje i zanieczyszczenia. Założenia do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zawartości raportu początkowego, o którym mowa w art. 22.2 dyrektywy IED, zawierają konieczność wykonania badania zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Jednym z zagadnień do rozważenia w tym względzie jest analiza gleby i gruntów. Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi” wprowadza nowe parametry zanieczyszczeń w glebach i gruntach.


Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi i oznaczane w naszym laboratorium to:

  • Metale i metaloidy (arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć) – oznaczane techniką atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-OES.
  • Zanieczyszczenia nieorganiczne (cyjanki wolne, cyjanki – związki kompleksowe) – oznaczane zgodnie z normą PN-ISO 11262:2008.
  • Węglowodory (suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn, suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju) – oznaczane na podstawie normy PN-ISO 16703:2011.
  • Węglowodory aromatyczne (benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) – oznaczane na podstawie normy PN-ISO 10009:2007
  • Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (naftalen, antracen, chrysen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren)– oznaczane techniką chromatografii cieczowej HPLC z detektorem UV i FL na podstawie normy PN-ISO 13877:2004P.
  • Węglowodory chlorowane (dichlorometan, trichlorometan, tetrachlorometan, chloroetan, 1,2-dichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, dichloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze) – oznaczane na podstawie normy PN-ISO 10009:2007
  • Pozostałe zanieczyszczenia (pirydyna, fenol, krezole) - oznaczane techniką chromatografii gazowej z detekcją mas.