PROMIENIOWANIE OPTYCZNE

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy. Konieczność wykonywania pomiarów oraz wartości dopuszczalne narażenia na stanowiskach pracy regulują nasępujące normatywy prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [Dz. U. Nr 217, poz. 1833], z późniejszymi zmianami. Zmiany opublikowano w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. [Dz. U. Nr 212, poz. 1769] oraz w Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej: z dnia 30 sierpnia 2007 r. [Dz. U. Nr 161, poz. 1142], z dnia 16 czerwca 2009 r. [Dz. U. Nr 105, poz. 873] i z dnia 29 lipca 2010 r. [Dz. U. Nr 141, poz. 950]. Częstotliwość wykonywania pomiarów została podana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166). Do najczęściej występujących narażeń w zakresie nielaserowego promieniowania optycznego należą:

Promieniowanie nadfioletowe - UV Promieniowanie nadfioletowe - UVA
Światło niebieskie VIS Promieniowanie podczerwone IR