OBSZARY REGULOWANE PRZEPISAMI PRAWA


Przepisy prawa określają wymagania jakie należy spełnić aby wyniki badania były przydatne w obszarze regulowanym
tj. mogły być wykorzystywane dla potrzeb urzędowych.

Wymagania te mogą dotyczyć:

  • kompetencji Laboratorium wykonującego badania np. konieczność posiadania akredytacji
  • sposobu przeprowadzenia badania (w tym procesu pobierania próbki, stosowanego w trakcie badań wyposażenia)
  • wskazania dokumentów odniesienia/metod zgodnie z którymi należy wykonać badania - tzw. metod referencyjnych
  • dopuszczenia do stosowania dokumentów odniesienia/metod innych niż w przywołanym przepisie prawa - tzw. metod alternatywnych
  • częstotliwości wykonywania badań
  • wartości dopuszczalnych umożliwiających przeprowadzenie oceny zgodności lub dokonanie odpowiedniej klasyfikacji przedmiotu badania
  • niepewności stosowanej metody
  • procesów walidacji / weryfikacji

Poniżej prezentujemy przepisy prawa w oparciu o które/zgodnie z którymi przeprowadzamy badania oraz dokonujemy oceny zgodności/niezgodności z wymaganiami.


Przedmiot badań: Środowisko pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Przedmiot badań: ścieki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.


Przedmiot badań: wody powierzchniowe, wody podziemne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.


Przedmiot badań: gazy odlotowe (środowisko ogólne)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.


Przedmiot badań: gleby, grunty

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.