BADANIA NA STANOWISKACH PRACY


Laboratorium Badań Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. wyposażone w nowoczesny sprzęt odpowiadający wymaganiom technicznym oraz metrologicznym wykonuje pomiary warunków środowiska pracy. W większości przypadków próbki pobrane przez nas na stanowiskach pracy są analizowane bezpośrednio przez nasze Laboratorium, co wpływa na terminowość i konkurencyjność usług.Hałas

Przeprowadzamy badania warunków środowiska pracy w zakresie poziomu hałasu słyszalnego w charakterystyce równoważnej poziomu dźwięku Leq, maksymalnego poziomu dźwięku Lmax, szczytowego poziomu dźwięku Lpeak. Wykonujemy analizę widma hałasu w celu doboru ochronników słuchu.

Oświetlenie

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w polu zadania i w polu bezpośredniego otoczenia, we wnętrzach, stanowiskach lub strefach pracy.

Drgania

Wykonujemy pomiary natężenia i wyznaczanie ekspozycji na drgania mechaniczne na stanowiskach pracy przenoszone przez kończyny górne oraz o ogólnym działaniu na organizm człowieka.

Pyły

Wykonujemy pomiary na stanowiskach pracy stężeń pyłu - frakcji wdychalnej oraz respirabilnej metodą filtracyjno-wagową oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.

Substancje chemiczne

Wykonujemy badania substancji chemicznych metodami klasycznymi i instrumentalnymi m.in. chromatografii gazowej (GC-FID), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC-UV, HPLC-FLD), absorpcyjnej oraz emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP-OES, CV-AAS, ICP-OES-CV, HG-ICP-OES), spektrofotometrii w podczerwieni (IR) a także badania identyfikacyjne próbek o nieznanym składzie z użyciem spektrometru mas (GC-MS).

Wydatek energetyczny (obciążenie wysiłkiem fizycznym)

Wykonujemy badania wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną Lehmanna.

Skuteczność wentylacji

Wykonujemy badania skuteczności urządzeń wentylacyjnych dla pomieszczenia lub komory maszyny. Pomiar ma na celu sprawdzenie wydajności wentylatorów i konstrukcji kanałów wentylacyjnych. Sporządzany jest bilans instalacji nawiewno-wywiewnej w celu sprawdzenia krotności wymiany powietrza w pomieszczeniu i oceny jednego z warunków komfortu klimatycznego. Krotność wymiany powietrza ma wpływ na utrzymanie właściwej temperatury, wilgotności i stężenia substancji w pomieszczeniu

Nielaserowe promieniowanie optyczne

Wykonujemy badania promieniowania optycznego w zakresie skutecznego natężenia napromienienia dla UV (180-400 nm), VIS (300-700 nm) oraz IR (780-3000 nm).

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to ryzyko ponoszone przez człowieka w związku z wykonywaniem pracy. W oparciu o wymagania normy PN-N-18002, laboratorium przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego metodą ilościową (skala trójstopniowa) dla czynników mierzalnych oraz metodą jakościową dla czynników niemierzalnych.