IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI
Analizę identyfikacyjną składników organicznych powietrza, gazów, wody, gruntu i odpadów wykonujemy stosując chromatograf gazowy model TRACE 1300 z detektorem masowym ISQ QD firmy Thermo Fischer Scientific Inc.


Rozdział substancji wykonuje się stosując kolumnę kapilarną DB-1 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm. Oprogramowanie do sterowania i zbierania danych Finnigan Xcalibur z biblioteką NIST 11 MS for Xcalibur zawierającą 220460 widm masowych. Laboratorium przeprowadza ponadto analizy półilościowe nietypowych związków organicznych w złożonych matrycach. Jako narzędzie pomocnicze w procesie identyfikacji stosuje się klasyczne rozwiązania przy wsparciu technik spekrtoskopowych. Badania obecności grup funkcyjnych składników przeprowadzane są techniką spektrometrii w podczerwieni stosując aparat FT-IR firmy JASCO model FT/IR-460 Plus. Do potwierdzenia wiązań molekularnych w cząsteczkach stosuje się spektrofotometr UV/VIS model OPTIZEN POP-QX pracujący w przedziale 190 – 1100 nm, z rozdzielczością poniżej 0,1 nm. Aparat pozwala na skanowanie z szybkością 4000 nm na minutę.